ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ

7 NOV 2018


สำนวนไทยที่ว่า ... ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ

แสดงให้เห็นว่าในองค์ประกอบของบ้านเรือนไทยหนึ่งหลัง

“ชาน” เป็นพื้นที่ลำดับแรกของเรือนที่อยู่ติดกับบันได  อยู่ในส่วนนอกเรือนที่ไม่มีหลังคาคลุม เป็นพื้นที่ส่วนต่อเชื่อมกับส่วนต่างๆ  เป็นทางผ่านของลม และยังเป็นพื้นที่ส่วนกลางใช้สอยภายในเรือนอีกด้วย

อีกทั้งคนไทยมักอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่  เมื่อลูกหลานแต่งงานและต้องการขยายพื้นที่ ก็สามารถสร้างเรือนเชื่อมต่อกันได้โดยใช้ชานเป็นตัวเชื่อม

เอกลักษณ์ของเรือนไทยส่วนใหญ่  จึงมีสัดส่วนพื้นที่ของชานขนาดกว้าง เพื่อปรับเปลี่ยนตามประโยชน์ใช้สอย และเป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนโบราณที่จะปรุงเรือน ขยายเรือนเพื่อให้กลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่ลูกหลานได้อาศัยอยู่รวมกัน